Algemene Gebruiksvoorwaarden
Voorwaarden voor de verkoper


DaWanda – Algemene Gebruiksvoorwaarden
DaWanda GmbH,
Windscheidstraße 18,
D-10627 Berlijn
vertegenwoordigd door haar directeur Claudia Helming,

(hierna “DaWanda” genoemd)

exploiteert op het internetplatform dawanda.com een online marktplaats voor unica en zelf vervaardigde producten (hierna: “online marktplaats” of “marktplaats”) genoemd. Het is een ontmoetingsplaats voor mensen met een passie voor unieke, creatieve en met liefde vervaardigde producten. Geregistreerde leden kunnen deze producten als koper kopen en/of deze als verkoper via door hen geëxploiteerde webwinkels zelfstandig te koop aanbieden.


I. Toepasselijkheid, online marktplaats
1. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden regelen de totstandkoming van de gebruiksovereenkomst met DaWanda, alsmede het gebruik van de online marktplaats, om het even of deze via de browser of via de DaWanda-app wordt benaderd. Bovendien kunnen afzonderlijke voorwaarden voor een bijzondere gebruikssituatie van toepassing zijn.

2. DaWanda hanteert behalve de Algemene Gebruiksvoorwaarden de DaWanda-grondbeginselen die voor het gebruik van de online marktplaats van betekenis zijn. In het DaWanda-Privacy Statement informeert DaWanda over de wijze, de omvang en het doel van het gebruik van persoonsgegevens resp. heeft de gebruiker de mogelijkheid daarmee in te stemmen.

3. In geval er op de online marktplaats een overeenkomst wordt gesloten tussen koper en verkoper, wordt DaWanda principieel geen overeenkomstsluitende partij. Er is slechts een andere regeling van toepassing indien DaWanda uitdrukkelijk via een eigen DaWanda-winkel als verkoper optreedt. In dat geval zijn de daarvoor afzonderlijk opgestelde Voorwaarden voor de verkoper en de herroepingsclausule van toepassing.

4. Er wordt geen toezegging gedaan met betrekking tot de toegankelijkheid van de marktplaats. Het onderhoud aan de online marktplaats kan van negatieve invloed zijn op de bereikbaarheid daarvan. Onderhoud wordt, voor zover mogelijk, uitgevoerd op een wijze die voor zo min mogelijk overlast zorgt. Regelmatige en planbare onderhoudswerkzaamheden worden indien mogelijk uitgevoerd op tijdstippen waarop er weinig gebruik plaatsvindt. Ze worden wanneer deze langere tijd in beslag zullen nemen van tevoren aangekondigd. Daarnaast kan onaangekondigd onderhoud noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld bij onvoorziene storingen. Hetzelfde geldt voor performancetesten of overige testen voor het verder ontwikkelen resp. verbeteren van de online marktplaats.

II. Registratie als lid
1. Het bezoeken en het bekijken van de online marktplaats en alle pagina's met producten, winkels en profielen, alsmede de installatie van de DaWanda-app zijn in het algemeen kosteloos en bovendien ook zonder registratie mogelijk. Voor meer functies, in het bijzonder het kopen van producten, dient men zich als lid te registreren.

2. Door de registratie en instemming met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en het Privacy Statement kunnen natuurlijke personen en rechtspersonen lid van DaWanda worden. Natuurlijke personen dienen meerderjarig te zijn. Men kan geen aanspraak maken op het lidmaatschap van DaWanda. De registratie van een rechtspersoon is uitsluitend toegestaan aan een natuurlijke persoon met vertegenwoordigingsbevoegdheid die met naam moet worden genoemd. In het geval dat personen slechts door meerdere personen rechtsgeldig kunnen worden vertegenwoordigd, dient de natuurlijke persoon die bij DaWanda voor de rechtspersoon handelt over een volmacht te beschikken.

3. Bij de registratie kiest het lid een gebruikersnaam en een wachtwoord. Het wachtwoord dient men geheim te houden en dient voldoende complex te zijn. Men kan geen aanspraak maken op een bepaalde gebruikersnaam of een bepaald wachtwoord.
4. Na de afronding van de registratie door het invullen van het aanmeldformulier en nadat men de desbetreffende knoppen heeft aangeklikt, verstuurt DaWanda een bericht naar het bij de registratie door de aanmelder opgegeven e-mailadres. De overeenkomst met DaWanda wordt pas gesloten wanneer de aanmelder het in deze e-mail opgegeven internetadres (link) heeft bezocht. Vóór het opslaan kan het lid fouten in de ingevoerde gegevens op elk moment corrigeren.
5. Na afronding van de registratie ontvangt het lid een eigen profiel met de gekozen gebruikersnaam. In dit profiel kunnen de ingevoerde gegevens op elk moment zelfstandig worden gecorrigeerd en/of worden aangevuld. Leden zijn verplicht om voor de juistheid van hun geregistreerde gegevens zorg te dragen. Indien daarin wijzigingen plaatsvinden, dienen deze steeds, zonder dat hierom wordt verzocht, te worden geactualiseerd. Een uitzondering hierop vormt het wijzigen van de voor- en/of achternaam. Een dergelijke wijziging kan uitsluitend via de klantenservice van DaWanda worden doorgevoerd.
6. Het op deze wijze geregistreerde ledenaccount is in eerste instantie alleen als “kopersprofiel” geregistreerd. Om daarnaast ook als verkoper op de marktplaats te kunnen handelen, dient men binnen het profiel een afzonderlijke handeling te verrichten: “Winkel openen”.
7. DaWanda slaat de met het lid overeengekomen voorwaarden van de overeenkomst na het afronden van de registratie op en stuurt het lid deze in de per e-mail verstuurde bevestiging van de overeenkomst. Er wordt geadviseerd om deze e-mail permanent op te slaan en/of deze af te drukken.
8. Een ledenaccount is principieel niet overdraagbaar en mag uitsluitend door het lid zelf worden gebruikt.
9. DaWanda spant zich in om de identiteit van zijn leden nauwkeurig vast te stellen. Desondanks kan niet worden uitgesloten dat leden een valse identiteit opgeven.
III. Herroepingsrecht van consumenten

HERROEPINGSCLAUSULE
Consumenten hebben het volgende herroepingsrecht:

Herroepingsrecht

U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.
De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag dat de overeenkomst is gesloten.
Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht dient u ons (DaWanda GmbH, Windscheidstraße 18, D-10627 Berlijn, e-mail: feedback-en@dawanda.com, fax: +49 (0)30 – 257 608 52, tel.: +49 (0)1805 door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een per post verstuurde brief, fax of e-mail) over uw besluit om deze overeenkomst te herroepen, te informeren. U kunt daarvoor het bijgevoegde herroepingsformulier gebruiken, dat is echter niet verplicht.
Om de herroepingstermijn te garanderen, is het voldoende dat u de mededeling over het gebruik van het herroepingsrecht vóór afloop van de herroepingstermijn verstuurt.

Gevolgen van de herroeping.

Indien u deze overeenkomst herroept, dienen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de meerkosten die ontstaan doordat u voor een andere wijze van levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden, voordeligste standaardlevering) onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de mededeling van herroeping van de overeenkomst hebben ontvangen, terug te betalen. Voor het retourneren van betalingen maken wij gebruik van hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij er met u uitdrukkelijk iets anders overeen is gekomen; in geen geval worden er kosten voor het retourneren van de betaling aan u doorberekend. Indien u hebt verzocht om gedurende de herroepingstermijn met de dienstverlening te beginnen, dan dient u ons een redelijk vergoeding te betalen, naar rato van het deel van de totale dienstverlening die in de overeenkomst is overeengekomen waarvan u reeds gebruik hebt gemaakt in de periode vóór het tijdstip waarop u ons de herroepingsmededeling doet.

Bijzondere opmerkingen

Het herroepingsrecht vervalt bij een overeenkomst inzake de levering van diensten indien de ondernemer de dienst volledig heeft geleverd en pas met de uitvoering van de dienstverlening is begonnen nadat de gebruiker daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven en hij tegelijkertijd heeft bevestigd dat hij zijn herroepingsrecht verliest op het moment dat de ondernemer volledig heeft voldaan aan de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
Dit laat het recht tot opzegging onverlet.
IV. Totstandkoming van overeenkomsten tussen leden
1. Bij de op de marktplaats beschikbare producten betreft het bindende aanbiedingen van de verkoper waarbij deze beoogt een overeenkomst te sluiten. De overeenkomst komt tot stand zodra een koper de afzonderlijke stappen van de bestelprocedure heeft doorlopen en deze vervolgens door middel van een bevestiging via de knop “Plaats je bestelling en betaal” afrondt.

2. Daarna ontvangt de koper per e-mail een geautomatiseerd bevestigingsbericht van het systeem van DaWanda. De koper is verplicht om de volledige prijs binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de bevestiging van de koopovereenkomst te betalen, tenzij de partijen van de koopovereenkomst iets anders overeenkomen.

3. DaWanda is niet betrokken bij het sluiten van een overeenkomst tussen leden en doet geen toezeggingen en geeft geen garanties ten aanzien van de staat en kwaliteit van de aangeboden goederen en diensten. De aanbieders van artikelen en diensten zijn zelf verantwoordelijk voor de beschrijving van hun aanbod.

V. Kosten
De registratie en het lidmaatschap als koper is kosteloos. DaWanda brengt uitsluitend kosten in rekening aan de verkopers in de vorm van tarieven, provisies of overige vergoedingen.

VI. Plichten van het lid
1. Leden zijn als zij gebruik maken van de online marktplaats gebonden aan het toepasselijke recht, de goede zeden en de regels die DaWanda hanteert voor ordentelijk gebruik. In het bijzonder geldt dat leden zonder uitzondering verantwoordelijk zijn voor de inhoud van hun eigen uitingen.

2. Leden zijn verplicht om de toegangsgegevens van hun eigen profiel geheim te houden en DaWanda bovendien per omgaande te informeren zodra er sprake is van enige verdenking van oneigenlijk gebruik van het account van het lid door een niet geautoriseerde derde.

3. Adressen, e-mailadressen en overige contactgegevens waarvan een lid kennis heeft genomen tijdens het gebruik van de marktplaats mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt of doorgegeven.

4. Bij de beoordeling van bestellingen mogen uitsluitend waarheidsgetrouwe en zakelijke gegevens worden verstrekt die niet lasterlijk van aard zijn. Het oneigenlijk gebruik van het beoordelingssysteem is uitdrukkelijk verboden.

5. Het is leden niet toegestaan om gebruik te maken van technologieën die schadelijk zijn of overlast bezorgen voor de online marktplaats, leden of derden of die tot een overmatige belasting van de marktplaats leiden of inhoud openbaar maken die de integriteit, stabiliteit of beschikbaarheid van de marktplaats in gevaar kunnen brengen.

6. Wij wijzen erop dat de inhoud op de online marktplaats in principe wereldwijd kan worden opgeroepen en dat men zich daarom al naar gelang de situatie ook dient te houden aan de wettelijke voorschriften van andere landen.

VII. Sancties en overige maatregelen bij overtredingen
1. Zodra DaWanda concrete aanwijzingen heeft dat een lid in strijd met de wettelijke voorschriften, rechten van derden, deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, de DaWanda-grondbeginselen handelt of indien er sprake is van andere gerechtvaardigde belangen van DaWanda (hierna “verdenking van misbruik” genoemd), behoudt DaWanda zich het recht voor om maatregelen tegen dit lid te treffen. Bij de keuze van de maatregelen houdt DaWanda rekening met de exploitatie-eisen van de marktplaats, de eigen aansprakelijkheidsrisico's alsmede de gerechtvaardigde belangen van eventuele rechthebbenden, alsook van het lid. Totdat de verdenking van misbruik volledig opgehelderd is, kan DaWanda onder andere:

DaWanda behoudt zich uitdrukkelijk verdere maatregelen voor. Deze maatregelen tasten de wettelijke aanspraken van DaWanda die uit het misbruik voortvloeien niet aan.

2. Wanneer DaWanda misbruik vermoedt, zal DaWanda het lid hier in principe over informeren en het lid een voor het desbetreffende geval redelijke termijn stellen om zijn standpunt kenbaar te maken.

VIII. Vrijwaring van aansprakelijkheid
Het lid vrijwaart DaWanda van alle aansprakelijkheid die derden (andere leden of overige derden) tegenover DaWanda doen gelden wegens de schending van rechten of plichten door het lid, tenzij het lid niet verantwoordelijk is voor de schending van deze rechten of plichten. Dit geldt in het bijzonder voor het plaatsen van inhoud. Ook kan DaWanda aanspraak maken op een redelijke vergoeding voor de kosten van juridische bijstand (in het bijzonder advocaatkosten) die voor DaWanda aantoonbaar zijn ontstaan als gevolg van het wangedrag van het lid. In geval van een dergelijk eventueel gerechtelijk of buitengerechtelijk geschil is het lid verplicht om DaWanda alle noodzakelijke informatie te verstrekken, alsmede documenten en overige documentatie ter beschikking te stellen die voor de verdediging noodzakelijk zijn.

IX. Looptijd; opzegging
De gebruiksovereenkomst is van onbepaalde duur en kan zowel door het lid alsook door DaWanda op elk moment met een opzegtermijn van zeven (7) dagen worden beëindigd. Voor de opzegging is een schriftelijke mededeling van het lid aan DaWanda, een e-mail aan feedback-en@dawanda.de of een afmelding in het profiel via het menu “Profiel wijzigen” voldoende.
Dit laat het recht op buitengewone opzegging onverlet. DaWanda heeft het recht om tijdens de gestelde termijn voorlopige maatregelen zoals genoemd onder punt VII te treffen.

X. Gebruiksrechten
1. Het lid verleent DaWanda alle rechten die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de diensten zoals beschreven in de overeenkomst op de door hem op de online marktplaats geplaatste inhoud. Dit omvat in het bijzonder het recht om de door het lid geplaatste inhoud te vermenigvuldigen, te verspreiden, openbaar toegankelijk te maken of te bewerken. Al naar gelang de geplaatste inhoud kan het noodzakelijke gebruik ook na beëindiging van het lidmaatschap plaatsvinden (bijv. nog lopende aanbiedingen, berichten in het forum).

2. Het lid verleent DaWanda verder het recht om de door hem geplaatste inhoud in reclame voor de online marktplaats of afzonderlijke aanbiedingen te gebruiken, in het bijzonder voor internetreclame (met name in het kader van affiliatemarketing, e-cards e.d.), in gedrukte vorm en/of tv-reclamespots. DaWanda heeft in het bijzonder het recht om inhoud van het lid voor deze doeleinden te vermenigvuldigen, te verspreiden, openbaar te maken, te bewerken, te versturen en/of uitzendingen of beschikbaarstellingen voor het publiek weer te geven. Het recht om reclame te maken eindigt bij beëindiging van het lidmaatschap van het lid dat de inhoud heeft geplaatst; DaWanda heeft echter het recht om gedurende een redelijke overgangstermijn van ten minste 6 maanden gebruik te blijven maken van de op dat moment reeds geproduceerde reclamemiddelen.

3. De onder punt 1 en 2 verleende rechten worden als niet-exclusief, ruimtelijk onbeperkt, voor onbepaalde tijd en kosteloos gebruiksrecht aan DaWanda verleend. De onder punt 1 en 2 verleende rechten kunnen door DaWanda aan derden worden overgedragen en in sublicentie worden gegeven zolang er geen sprake is van gerechtvaardigde belangensbezwaren van het lid.

XI. Beperking van de aansprakelijkheid
1. De hierna volgende regelingen voor de beperking van de aansprakelijkheid van DaWanda gelden voor alle aanspraken op schadevergoeding en aansprakelijkheidskwesties, onafhankelijk van de rechtsgrond waarop deze zijn gebaseerd, behalve voor:

a) aanspraken van het lid wegens schade als gevolg van schade aan leven, lichaam en gezondheid,

b) rechten en aanspraken van het lid wegens het opzettelijk verzwijgen van een gebrek door DaWanda of het ontbreken van omstandigheden waarvoor DaWanda een garantie heeft afgegeven,

c) rechten en aanspraken van het lid die zijn gebaseerd op opzettelijke of grove nalatigheid van DaWanda zelf, zijn wettelijke vertegenwoordigers of personen die plaatsvervangend voor DaWanda aan diens verplichtingen voldoen, alsook

d) aanspraken van het lid krachtens de Duitse productaansprakelijkheidswet (Produkthaftungsgesetz).

Voor bovengenoemde uitzonderingen geldt alleen hetgeen bij wet is bepaald.

2. Bij schade als gevolg van geringe nalatigheid kan DaWanda alleen aansprakelijk worden gesteld wanneer het om de schending van essentiële verplichtingen (kardinale plichten) gaat. Dat betreft verplichtingen die noodzakelijk zijn om het doel van de overeenkomst te bereiken of verplichtingen waarvan de contractant in de regel mag verwachten dat deze worden nagekomen. Bij het schenden van kardinale plichten is de aansprakelijkheid van DaWanda beperkt tot het vergoeden van de typische en bij totstandkoming van de overeenkomst door DaWanda te voorziene schade. Voor het overige wordt de aansprakelijkheid van DaWanda bij schade als gevolg van geringe nalatigheid uitgesloten.

3. Aansprakelijkheid voor het niet beschikbaar zijn van de online marktplaats is uitgesloten. In het bijzonder kan DaWanda niet aansprakelijk worden gesteld voor zover de niet-beschikbaarheid gevolgen voor koopovereenkomsten heeft, bijvoorbeeld omdat een artikel niet kan worden geplaatst of een koopovereenkomst niet tot stand komt. Eventuele aansprakelijkheid van DaWanda waarbij de schuldvraag niet van betekenis is en die voortvloeit uit gebreken die bij aanvang bestonden, wordt uitgesloten.

4. DaWanda is niet aansprakelijk voor de nakoming van overeenkomsten tussen leden.

XII. Overname van de overeenkomst door derden
DaWanda heeft het recht om met een aankondigingstermijn van vier (4) weken haar rechten en plichten die voortvloeien uit de gebruiksovereenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. In dit geval heeft het lid het recht om de gebruiksovereenkomst binnen drie (3) weken na ontvangst van de mededeling met een opzegtermijn van vier (4) werkdagen op te zeggen.

XIII. Wijziging van de Algemene Gebruiksvoorwaarden
DaWanda behoudt zich het recht voor om deze Algemene Gebruiksvoorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen en het gebruik van de online marktplaats aan nieuwe of nadere contractuele voorwaarden te onderwerpen. De gewijzigde voorwaarden worden het lid per e-mail toegestuurd, waarbij een redelijke aankondigingstermijn voor de inwerkingtreding in acht wordt genomen. Deze worden van kracht wanneer het lid niet uitdrukkelijk bezwaar aantekent tegen de wijzigingen voor het desbetreffende tijdstip van inwerkingtreding. In verband met de toezending van de gewijzigde voorwaarden zal DaWanda het lid afzonderlijk wijzen op de mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen en op de gevolgen die voortvloeien uit het niet ondernemen van actie. In het geval dat het lid de wijzigingen niet accepteert, kan DaWanda de gebruiksovereenkomst opzeggen.

XIV. Slotbepalingen; toepasselijk recht; plaats van de bevoegde rechtbank
1. De voertaal in het kader van de overeenkomst is Nederlands. De correspondentie tussen DaWanda en de leden vindt plaats in de Nederlandse taal. Een op de marktplaats eventueel beschikbare vertaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden is niet bindend; doorslaggevend is uitsluitend de Duitse versie.

2. DaWanda bezit als exploitant van de marktplaats het onbeperkte, digitale huisrecht.

3. DaWanda kan ook derden inschakelen die de overeenkomst plaatsvervangend voor DaWanda nakomen. Aanspraken die tegenover DaWanda geldend worden gemaakt, mogen noch geheel noch gedeeltelijk aan derden worden overgedragen.

4. In alle juridische geschillen die uit de gebruiksovereenkomst voortvloeien, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag (CISG). Dit laat de juridisch bindende voorschriften van het land waar de consument woonachtig is onverlet.

5. Met handelaren, publiekrechtelijke rechtspersonen of een publiekrechtelijk afgescheiden vermogen wordt uitsluitend de statutaire zetel van DaWanda als plaats van de bevoegde rechtbank overeengekomen. Dat geldt ook wanneer het lid geen plaats van een algemeen bevoegde rechtbank in Duitsland heeft of wanneer het lid na het sluiten van de overeenkomst een nieuwe woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats buiten Duitsland heeft of de woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats van het lid onbekend is.

Einde van de Algemene Gebruiksvoorwaarden.
Stand: Oktober 2016
DaWanda – Voorwaarden voor de verkoperI. Toepasselijkheid
1. De onderhavige voorwaarden voor de verkoper zijn aanvullend van toepassing op en prevaleren bij geschillen boven de door partijen reeds overeengekomen “Algemene Gebruiksvoorwaarden“. Voor het overige zijn deze van toepassing.

2. Deze voorwaarden regelen de uitgebreidere contractuele relatie tussen DaWanda en het desbetreffende lid dat zich als verkoper heeft geregistreerd (hierna “verkoper” genoemd).

II. Verkoper op DaWanda worden
1. Het aanbieden van artikelen of diensten is uitsluitend aan leden voorbehouden die hebben ingestemd met de Algemene Gebruiksvoorwaarden alsmede de onderhavige Voorwaarden voor de verkoper.

2. Om op de online marktplaats als verkoper te kunnen handelen, dient het lid met de inloggegevens die het bij registratie heeft vastgelegd op het eigen ledenaccount in te loggen en vervolgens het proces om een winkel te registreren te doorlopen door de verplichte velden in te vullen en dit proces vervolgens af te ronden door de desbetreffende knop aan te klikken.

3. Het lid is verplicht om de gegevens die bij het registreren van een winkel worden opgevraagd juist en waarheidsgetrouw op te geven en steeds actueel te houden. Hetzelfde geldt voor de noodzakelijke wettelijk voorgeschreven opgave van gegevens en alle informatieplichten in de winkel.

III. Herroepingsrecht van consumenten

HERROEPINGSCLAUSULE
Consumenten hebben het volgende herroepingsrecht:

Herroepingsrecht
U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen.
De herroepingstermijn bedraagt 14 dagen vanaf de dag dat de overeenkomst is gesloten.
Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht dient u ons (DaWanda GmbH, Windscheidstraße 18, D-10627 Berlijn, e-mail: feedback-en@dawanda.com, fax: +49 (0)30 – 257 608 52, tel.: +49 (0)1805 – 3292632 door middel van een eenduidige verklaring (bijv. een per post verstuurde brief, fax of e-mail) over uw besluit om deze overeenkomst te herroepen, te informeren. U kunt daarvoor het bijgevoegde herroepingsformulier gebruiken, dit is echter niet verplicht.
Om de herroepingstermijn te garanderen, is het voldoende dat u de mededeling over het gebruik van het herroepingsrecht vóór afloop van de herroepingstermijn verstuurt. Gevolgen van de herroeping. Indien u deze overeenkomst herroept, dienen wij alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die ontstaan doordat u voor een andere wijze van levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden, voordeligste standaardlevering) onmiddellijk en uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop wij de mededeling van herroeping van de overeenkomst hebben ontvangen, terug te betalen. Voor het retourneren van betalingen maken wij gebruik van hetzelfde betaalmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij er met u uitdrukkelijk iets anders overeen is gekomen; in geen geval worden er kosten voor het retourneren van de betaling aan u doorberekend. Indien u hebt verzocht om gedurende de herroepingstermijn met de dienstverlening te beginnen, dan dient u ons een redelijk vergoeding te betalen, naar rato van het deel van de totale dienstverlening die in de overeenkomst is overeengekomen waarvan u reeds gebruik hebt gemaakt in de periode vóór het tijdstip waarop u ons de herroepingsmededeling doet.

Bijzondere opmerkingen
Het herroepingsrecht vervalt bij een overeenkomst inzake de levering van diensten indien de ondernemer de dienst volledig heeft geleverd en pas met de uitvoering van de dienstverlening is begonnen nadat de gebruiker daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven en hij tegelijkertijd heeft bevestigd dat hij zijn herroepingsrecht verliest op het moment dat de ondernemer volledig heeft voldaan aan de verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.

Dit laat het recht tot opzegging onverlet.

IV. Bindende aanbiedingen plaatsen
1. Om een artikel of een dienst op de online marktplaats aan te bieden, moet er eerst een aanbieding – door het invullen van alle vereiste velden en vervolgens de desbetreffende knop aan te klikken of via een andere door DaWanda ter beschikking gestelde weg – worden geplaatst. De verkoper is daarbij verplicht om de aanbieding in de voor het artikel passende categorie te plaatsen. De telkens onmiddellijk te betalen, door DaWanda geheven vergoeding voor het plaatsen van de aanbieding totdat alle in de aanbieding beschikbare artikelen zijn verkocht of totdat de looptijd van de aanbieding is verstreken, wordt daarbij meteen aangegeven. Vervolgens wordt de aanbieding onder de gekozen categorie in de online catalogus geplaatst en kan het via het ledenaccount van de verkoper worden ingezien.

2. De verkoper is verplicht zich over de wettelijke voorwaarden voor de verkoop van goederen resp. het sluiten van overeenkomsten tot aanneming van werk of het verrichten van diensten te informeren en de daaruit voortvloeiende (pre-)contractuele verplichtingen na te komen. Dat geldt zowel voor (pre-)contractuele informatieplichten, beschrijvingen van de aanbieding alsmede voor alle overige contractuele of wettelijke verplichtingen die verband houden met de aanbieding.

3. De beschrijving van de aanbieding dient in de Nederlandse taal te zijn opgesteld. Indien de aanbiedingen bovendien op één of meer van de internationale marktplaatsen van DaWanda worden aangeboden, dient de beschrijving in de taal van het desbetreffende land te worden opgesteld.

4. Op het moment dat de aanbieding wordt geplaatst, geeft de verkoper een op het sluiten van een overeenkomst gerichte bindende offerte af waarvan elke koper volgens de Algemene Gebruiksvoorwaarden gebruik kan maken.

V. Kosten
1. Voor afzonderlijke gebruikshandelingen en de daarbij door DaWanda geleverde diensten berekent DaWanda aan de verkoper tarieven door in de vorm van “plaatsingskosten”, “verkoopprovisies” of “overige vergoedingen”. De hoogte van de tarieven wordt telkens tussen de verkoper en DaWanda overeengekomen en richt zich naar de telkens actuele Prijslijst van DaWanda.


2. Bovendien behoudt DaWanda zich het recht voor om optionele aanvullende diensten tegen afzonderlijke betaling aan te bieden. De hiervoor verschuldigde kosten worden op de DaWanda-prijslijst aangegeven en worden tijdens het boekingsproces van de aanvullende dienst concreet aangegeven.

3. DaWanda kan de algemene hoogte van de tarieven overeenkomstig de prijslijst op elk moment wijzigen. Algemene prijswijzigingen worden telkens tijdig voor de inwerkingtreding aan de leden meegedeeld.

4. De concreet verschuldigde vergoeding en de in afzonderlijke gevallen toepasselijke tarieven worden telkens bij plaatsing van een aanbieding tussen de verkoper en DaWanda overeengekomen. Deze concrete vergoeding die op een bepaalde aanbieding betrekking heeft, kan met wederzijdse instemming worden gewijzigd.

5. Het is de verkoper uitdrukkelijk verboden om aan de koper eigen tarieven door te berekenen of de tarieven van DaWanda op de koper te verhalen of deze bij de koper te vorderen.

VI. DaWanda-factuur
1. De door de verkoper te betalen vergoedingen worden regelmatig nadat deze zijn ontstaan of na afloop van een kalendermaand, in de regel echter de volgende maand, middels een DaWanda-factuur afgerekend. De factuur wordt als pdf-document per e-mail naar het door de verkoper opgegeven e-mailadres gestuurd. Daarnaast is de factuur in het verkopersprofiel zichtbaar.

2. Verkopers kunnen de vergoeding aan DaWanda middels een SEPA-incassomachtiging met een Duitse bankrekening of middels Paypal of overschrijving betalen. Onafhankelijk van de betaalwijze is de op de factuur aangegeven vervaldatum van toepassing.

3. Wanneer de vordering niet middels SEPA-incasso kan worden geïncasseerd, dient de verkoper de verschuldigde extra kosten voor het terugboeken van de automatische incasso aan DaWanda te betalen (“Tarieven voor terugboeking van incasso”), tenzij de verkoper aan kan tonen dat hij niet verantwoordelijk is voor de mislukte incasso. Nadat is vastgesteld dat de incasso niet is geslaagd, zal DaWanda de verkoper per e-mail informeren over de hoogte van de te betalen vordering en over de hoogte van het verschuldigde tarief voor het terugboeken van de incasso waarbij een betalingstermijn wordt gesteld.

4. Verkopers mogen de kosten van DaWanda niet omzeilen of gebruik waarvoor een vergoeding is verschuldigd te kwader trouw verhinderen. Wanneer kosten kwaadwillend worden omzeild of gebruik waarvoor een vergoeding is verschuldigd te kwader trouw wordt verhinderd, heeft DaWanda het recht om alle betrokken verkopers hoofdelijk aansprakelijk te stellen en van hen een schadevergoeding te vorderen voor de misgelopen vergoeding ter hoogte van deze kosten; dit laat verdergaande aanspraken onverlet.

VII. Plichten van de verkoper
1. Aanvullend op de Algemene Gebruiksvoorwaarden is de verkoper verplicht om uitsluitend goederen of diensten aan te bieden die niet in strijd zijn met het toepasselijk recht, rechten van derden, de goede zeden en de regels die DaWanda voor het gebruik van de online marktplaats heeft opgesteld. Dat geldt in het geval van grensoverschrijdende handel bovendien ook voor de nakoming van de telkens landspecifieke wet- en regelgeving.

2. Bovendien is de verkoper verplicht om de aangeboden artikelen in principe binnen de door hem genoemde levertijd (in eigendom) over te dragen, tenzij de contractanten van de koopovereenkomst een afwijkende regeling hebben getroffen.

3. De commercieel handelende verkoper is bovendien verplicht dit eenduidig aan te tonen en te voldoen aan alle toepasselijke wettelijke informatieplichten.

4. Eventueel door een verkoper voor zijn winkel gebruikte eigen Gebruiksvoorwaarden mogen niet in strijd zijn met deze of andere door DaWanda gestelde en door de verkoper geaccepteerde voorwaarden.

VIII. Sancties en overige maatregelen bij overtredingen
1. In aanvulling op de Algemene Gebruiksvoorwaarden kan DaWanda in geval van verdenking van misbruik, bijv. ook wegens schending van deze Voorwaarden voor de verkoper sancties aan de door de verkoper geëxploiteerde winkel opleggen. Daaronder vallen onder andere:DaWanda behoudt zich uitdrukkelijk verdere maatregelen voor. Deze maatregelen tasten de wettelijke aanspraken van DaWanda die uit het misbruik voortvloeien niet aan.

2. De verkoper is een schadevergoeding verschuldigd voor de tot op het tijdstip van de beëindiging gemaakte kosten ten behoeve van de desbetreffende aanbiedingen wanneer aanbiedingen worden beëindigd of een account voorlopig wordt geschorst resp. definitief wordt geblokkeerd wegens bevestigde resp. niet opgehelderde verdenking van misbruik. Deze berekening van de totale kosten laat het bewijs dat er geen, aanzienlijk minder of aanzienlijk meer schade is ontstaan, onverlet. DaWanda is bovendien bevoegd om naar eigen inzicht aanbiedingen van verkopers die niet bij het idee achter en de uitstraling van het DaWanda-platform passen, te verwijderen. Voor zover het lid geen verplichtingen heeft geschonden, zal DaWanda de eventueel betaalde kosten voor de verwijderde aanbieding op verzoek storneren resp. crediteren.

IX. Looptijd; opzegging
Ten aanzien van de looptijd en opzegging zijn de Algemene Gebruiksvoorwaarden van toepassing. Bovendien hebben zowel de verkoper als DaWanda het recht om de DaWanda-winkel van de verkoper met een opzegtermijn van zeven (7) dagen op te zeggen zonder dat de gebruiksrelatie hierdoor op basis van de Algemene Gebruiksvoorwaarden wordt beëindigd (“gedeeltelijke ontbinding”).

X. Wijziging van de voorwaarden
DaWanda behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden voor de verkoper op elk gewenst moment te wijzigen en het gebruik van de online marktplaats aan nieuwe of nadere contractuele voorwaarden te onderwerpen. De gewijzigde voorwaarden worden de verkoper per e-mail toegestuurd, waarbij een redelijke aankondigingstermijn vóór de inwerkingtreding in acht wordt genomen. De Algemene Gebruiksvoorwaarden worden van kracht wanneer de verkoper vóór het desbetreffende tijdstip van inwerkingtreding geen uitdrukkelijk bezwaar tegen de wijzigingen aantekent. In verband met de toezending van de gewijzigde voorwaarden zal DaWanda de verkoper afzonderlijk wijzen op de mogelijkheid om protest aan te tekenen en op de gevolgen die voortvloeien uit het niet ondernemen van actie. In het geval dat de verkoper de wijzigingen niet accepteert, kan DaWanda de gebruiksovereenkomst opzeggen.

XI. Slotbepalingen; toepasselijk recht; plaats van de bevoegde rechtbank
1. De voertaal in het kader van de overeenkomst is Nederlands. De correspondentie tussen DaWanda en de verkopers vindt plaats in de Nederlandse taal. Een op de marktplaats eventueel beschikbare vertaling van deze Voorwaarden voor de verkoper is niet bindend; doorslaggevend is uitsluitend de Duitse versie.

2. In alle juridische geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst voor handelaren is uitsluitend het Duitse recht van toepassing, met uitzondering van het Weens Koopverdrag (CISG). Dit laat de juridisch bindende voorschriften van het land waar de consument woonachtig is onverlet.

3. Met handelaren, publiekrechtelijke rechtspersonen of een publiekrechtelijk afgescheiden vermogen wordt Berlijn als plaats van de bevoegde rechtbank overeengekomen. Dat geldt ook wanneer het lid geen plaats van een algemeen bevoegde rechtbank in Duitsland heeft of wanneer het lid na het sluiten van de overeenkomst een nieuwe woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats buiten Duitsland heeft of de woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats van het lid onbekend is.


Einde van de Voorwaarden voor de verkoper.
Stand: Oktober 2016