DaWanda-beginselenDaWanda is de online-marktplaats met het hart op de juiste plek. Hier ontmoeten mensen met hartstocht voor unieke, creatieve en handgemaakte producten elkaar.
Samen met jou willen we graag een inspirerende, levendige markt creëren! Om dat mogelijk te maken, moeten alle DaWanda-leden zich aan de richtlijnen van onze marktplaats houden. De DaWanda-beginselen zijn gedacht als aanvulling op onze Algemene Voorwaarden en geven je een overzicht van wat er bij DaWanda wel of niet is toegestaan. Als verkoper ben je er zelf voor verantwoordelijk dat het aanbieden en de verkoop van artikelen die je op DaWanda plaatst, in overeenstemming met de wet en onze voorwaarden gebeurt.

Let op:
Als er concrete aanwijzingen zijn dat er tegen onze principes wordt gehandeld, behouden wij ons het recht voor om de door jou aangeboden artikelen zonder waarschuwing in zijn geheel of gedeeltelijk te verwijderen. Bovendien kunnen we verdere sancties uitspreken en volstrekken, zoals het beperken van het aantal van je artikelen alsook het beëindigen en verwijderen van artikelen. Herhaalde of zware overtredingen kunnen leiden tot uitsluiting van deelname (schorsing door DaWanda).

1. Dit zien we graag op DaWanda:
Bijzondere producten
DaWanda is de online-marktplaats voor uniek design – bij ons kun je bijzondere producten verkopen die er uit springen, bijvoorbeeld door het gebruikte materiaal en/of de manier waarop ze gemaakt zijn.
De DaWanda-productcategorieën vormen het uitgangspunt, maar moeten je creativiteit zeker niet beperken. Alles is mogelijk – van sieraden tot meubels, van kunst tot muziek, van speelgoed tot mode.
Het is belangrijk dat je geen artikelen uit massa-productie aanbiedt, maar producten die je zelf maakt, ontwerpt of bewerkt. DaWanda-producten zijn “Products with Love”.

Zelfgemaakte producten
Bij DaWanda mag je uitsluitend handgemaakte, geïndividualiseerde, bewerkte, gerestaureerde, veredelde of op maat gemaakte producten aanbieden. De enige uitzonderingen zijn de betreffende producten uit de categorieën “Materiaal” en “Vintage”.
Je eigen ontwerp
Bovendien kun je producten aanbieden die jij zelf hebt ontworpen, maar niet zelf produceert. Zet dit er duidelijk bij in je productbeschrijvingen. Op navraag moet je dit kunnen bewijzen.

Vintage-artikelen
Onder vintage-artikelen verstaan we hoogwaardige artikelen die minstens 20 jaar oud zijn. Deze artikelen behoren in de daarvoor ingerichte hoofdcategorie “vintage”. Daarin horen naast mode, accessoires, sieraden en tassen ook design-objecten, meubels, kunst, antiek en andere verzamelaarsstukken met stijl. De door jou aangeboden producten kunnen zhandgemaakt of met de hand bewerkt zijn, maar ook vintage-producten uit industriële productie zijn toegestaan. Bovendien kun je beslissen, of je je producten ook nog in andere hoofdcategorieën of alleen in “vintage” wil aanbieden. Het moet altijd gaan om “Products with Love”, waarbij duidelijk is dat de verkoper een speciale band met het artikel heeft.
Uitzondering: als je een product gebruikt waar je iets heel anders van maakt, moet je dit product in een toepasselijke categorie plaatsen buiten de categorie “Vintage”.
Voorbeeld: Je hebt van een oude postzak een kussen gemaakt. Dit product dient te worden aangeboden in de categorie “Wonen + Leven”.

(Handenarbeid-) materialen uit industriële productie.
In de categorie “Materialen” kun je producten aanbieden, die nog verder bewerkt moeten worden – zowel handgemaakte als ook niet zelfgemaakte zaken komen hiervoor in aanmerking. In de categorie “Materiaal” mogen de producten uit industriële productie stammen en tevens in grote aantallen aangeboden en verkocht worden. In individuele gevallen behouden wij ons voor, te beslissen of artikelen voor DaWanda geschikt zijn.

2. Dat is bij DaWanda verboden:
Bij DaWanda is natuurlijk alles verboden dat ook om wettelijke redenen niet verhandeld of openbaar gemaakt mag worden. Bovendien hanteren we onze eigen basisregels en beslissen, welke artikelen er bij ons niet mogen worden aangeboden. Hou er rekening mee, dat artikelen die wettelijk gezien verboden zijn, maar een deel zijn van de artikelen die je niet mag aanbieden. Je dient je er zelf over te informeren, of je een artikel of dienst mag aanbieden of verkopen. Let ook op bij internationale handel; hierbij kunnen de regels van land tot land verschillen. Bovendien kunnen de wetten van een ander land dan Duitsland van toepassing zijn, als je artikelen op een van onze niet-Duitse platformen aanbiedt. Meer informatie vind je op het Rechtsportaal.

Verboden volgens de wet:
Goederen afkomstig van diefstal / heling.
Voorwerpen die onrechtmatig verkregen zijn mogen niet op DaWanda te koop worden aangeboden. Iets wat bijvoorbeeld afkomstig is van een inbraak mag niet door jou worden verkocht, ook niet wanneer jij niets met de inbraak te maken hebt.

Voor jongeren ongeschikte media of artikelen, die slechts door volwassenen bekeken of gekocht mogen worden.
Weliswaar mogen bij DaWanda alleen volwassenen lid worden. Maar het is voor ons onmogelijk te verhinderen dat gebruikers die jonger zijn dan 18 jaar zich aanmelden. Als aanbieder van een artikel dat alleen volwassenen mogen kopen, moet jij je ervan verzekeren dat ook slechts een volwassene het artikel krijgt. Verder mag je, om redenen van jeugdbescherming, geen foto’s of beschrijvingen van artikelen of diensten bij DaWanda plaatsen, die eventueel ongeschikt voor jongeren zouden kunnen zijn. Dus laat alsjeblieft beschrijvingen of foto’s achterwege, die niet geschikt zouden kunnen zijn voor minderjarigen.

Illegale verdovende middelen
De opiumwet en het strafrecht zijn van toepassing. Let op: bij DaWanda is ook de handel in zaden waarmee planten of paddestoelen met een bewustzijn verruimende, stimulerende, en of kalmerende werking gekweekt worden, verboden. Ook verboden is de handel in zogenaamde “geurkussens”, dus kussens die psilocybe paddenstoelen bevatten.
De handel met voorwerpen ten behoeve van drugsgebruik, zoals antieke opiumpijpen etc., is bij DaWanda toegestaan, als het wettelijk niet verboden is en er geen oproep of gebruiksaanwijzing voor drugsgebruik in de artikelbeschrijving staat.

Propaganda voor verboden partijen, verenigingen en groepen/ artikelen die aanzetten tot haat, racisme en/of strafbare feiten
Het verspreiden van gedachtegoed dat in strijd is met Artikel 1 van de Grondwet, alsook het gebruik van logo’s en/of kenmerken van organisaties die openlijk aanzetten tot haat, opruiing en/of smaad jegens overledenen of hun nagedachtenis.
Binnen deze context zijn ook documenten en voorwerpen die van waarde zijn voor verzamelaars van DaWanda uitgesloten. Tevens hebben militaire parafernalia bij DaWanda niets te zoeken.

Schadelijke chemicaliën/verboden elektronische apparaten.
De handel met giftige stoffen en gevaarlijke chemicaliën is bij DaWanda verboden. Vergewis je alsjeblieft van de wettelijke situatie, als je voor de productie van je artikelen bepaalde ingrediënten gebruikt.
Ook voordat je elektronische apparaten gaat verkopen, moet je uitzoeken of handel hierin is toegestaan! Apparaten moeten over een CE-certificering beschikken. Een uitzondering is mogelijk bij niet meer operationele, antieke apparaten.

Vervalsingen, nagemaakte merkproducten, gebruik van merknamen en beschermde logo’s en motieven.
Het is wettelijk verboden artikelen aan te bieden die voorzien zijn van een logo of naam van een bedrijf, terwijl de artikelen niet van dit bedrijf afkomstig zijn en dus geldt dit ook op DaWanda. Ook is het verboden om het verkoopargument te gebruiken dat een product zou lijken op een bedrijf met een merknaam. Bovendien is het verboden artikelen te verkopen, waarbij bij de productie een bepaald design zonder toestemming is gekopieerd. Let op: dit verbod geldt ook voor parfums die nagemaakt zijn.
Voorbeelden: “Handtas in de stijl van Chanel” “Een horloge, dat er uitziet als een Rolex”
Bij accessoires mag aangegeven worden dat ze voor diverse merken geschikt zijn (“past bij”, te combineren met), als dat de waarheid is en onontbeerlijk is voor de beschrijving van het artikel. De beschrijving mag echter niet misbruikt worden om bij kopers de indruk te wekken dat het artikel (accessoire) zelf van het desbetreffende merk is. Heb je twijfels over de rechtmatigheid van je advertentie, roep dan alsjeblieft de hulp in van een juridisch adviseur.

Kopieën van films, muziek en foto’s.
We verbieden de verkoop van kopieën van films, muziek en foto’s, en leermiddelen. In hoeverre het auteursrecht op een artikel van toepassing is dien je zelf uit te zoeken.
Uitzonderingen op de regel zijn geautoriseerde kopieën van foto’s; in dat geval moet je in je advertentie aangeven dat je toestemming van de rechthebbende hebt. Het bewijs daarvoor moet je bij navraag kunnen leveren.

Voorwerpen, kleding, identiteitspapieren of andere voorwerpen van Organen van Veiligheid en Justitie, zoals uniformen, licenties en identiteitspapieren.
Het is verboden, bij DaWanda artikelen aan te bieden, die een groot misbruikrisico met zich mee brengen. Hieronder vallen o.a. echte of bijna niet van echt te onderscheiden uniformen en delen van uniformen, naamkaartjes, ID-kaarten van de politie, het leger, de geheime diensten, brandweer, veiligheidspersoneel en vliegveldpersoneel wereldwijd. Uitgesloten van dit verbod zijn antieke uniformen en ID-kaarten.

Aandelen en andere vormen van beleggingen.
De verkoop van wettelijke betaalmiddelen is verboden. Aandelen kunnen via DaWanda niet effectief verhandeld worden. Uitgesloten van deze basisregel is de verkoop van vervallen aandelen of aandelen van niet meer bestaande bedrijven en van oude niet meer geldige valuta.

Afbeeldingen en andere bestanden waarop een copyright rust, waarvoor de gebruiker geen toestemming heeft verkregen.
Het merk- en auteursrecht is van toepassing. Vergewis je hiervan:
Je moet er zeker van zijn dat je toestemming hebt om een foto, een bestand of anderszins openbaar te publiceren.
Inhoud die indruist tegen de goede zeden.
Het begrip “goede zeden” is moeilijk te definiëren. We vinden het belangrijk, dat er bij ons slechts unieke producten en diensten worden aangeboden en dat onze gebruikers hun transacties en hun deelname aan de community serieus nemen. Indien een artikel, dienst of het gedrag van een lid niet bij ons past kunnen we dat artikel verwijderen en/of dat lid waarschuwen, de toegang tot DaWanda blokkeren of zelfs tot schorsing overgaan. Denk er altijd aan, dat er mensen met diverse culturele achtergronden actief zijn op DaWanda, dus houd daar rekening mee!

Ook is het bij DaWanda niet toegestaan om:
- Alle mogelijke soorten wapens en munitie te verkopen
- handel in levende dieren te bedrijven

2. Artikelen diebij DaWanda slechts onder strenge voorwaarden verkocht mogen worden:
De handel met levensmiddelen.

Voor de handel in levensmiddelen gelden in Europa vele voorschriften. Als je levensmiddelen bij DaWanda wil aanbieden, stel je dan op de hoogte van alle relevante bepalingen binnen de warenwet, de regelgeving betreffende etikettering van levensmiddelen, de regelgeving over toegestane toevoegingen, etc. Omstreden is of de identificatie van levensmiddelen alleen op de verpakking zelf of ook in de online-advertentie precies moet worden aangegeven. Let er dus op, dat je in ieder geval tenminste het aangeboden levensmiddel moet etiketteren. Hoe gedetailleerder je artikelbeschrijvingen zijn, hoe kleiner de kans is dat je een waarschuwing krijgt. Zie ook ons Rechtsportaal. Zoek bij twijfel juridische advies, want je bent zelf verantwoordelijk voor je assortiment.

De handel met textiel.
Bij de verkoop van textiel moet je met veel wetten rekening houden. De wet op de textieletikettering verplicht handelaren ertoe klanten te informeren over de samenstelling van de producten. Zie ook ons Rechtsportaal en stel je op de hoogte van wetten en regels hieromtrent!

De handel met kinderspeelgoed.
Ook voor de verkoop van kinderspeelgoed gelden diverse wettelijke regels. Voordat speelgoed op de markt gebracht kan worden moet zeker zijn dat het speelgoed voldoet aan de wettelijke veiligheidseisen. Het moet voorzien zijn van een CE-certificering en, indien nodig, van een gebruikershandleiding, veiligheidsinformatie en waarschuwingen (bijvoorbeeld: “Let op! Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden”). Speelgoed moet voorzien zijn van een serienummer of een vergelijkbare identificatie. Verder moet op het speelgoed de naam van de producent zijn aangegeven. Informeer je uitgebreid over EU-richtlijn (2009/48/EG) betreffende kinderspeelgoed en zoek juridische hulp als je niet zeker weet of je het speelgoed bij DaWanda mag aanbieden. Meer informatie vind je ook op ons Rechtsportaal.

De handel met cosmetica
Voor de handel met cosmetica gelden o.a. de identificatieplichten van §§4,5 en 5a van de KosmetikV en de prijsverordening naar Duits recht. Meer informatie vind je op ons Rechtsportaal.

De handel als reseller
Als verkoper hoef je niet per sé de producent van producten te zijn; je kunt ook designer of reseller van handgemaakte producten zijn.
Als je reseller bent en producten niet zelf produceert, let dan alsjeblieft op de volgende zaken:
- In de productbeschrijving moet de producent van het product genoemd zijn met voor- en achternaam en adres. Het moet duidelijk zijn, dat jijzelf de distributie doet.
- Je moet een schriftelijke toestemming van de producent in handen hebben, waaruit blijkt dat jij zijn distributeur mag zijn. Die toestemming moet je ons ook kunnen overleggen indien wij daarom vragen.
- Alleen kleine oplages en unicaten zijn toegestaan.
- De aangeboden producten moeten tenminste gedeeltelijk handgemaakt zijn. Deze regeling geldt niet voor resellers van Vintage-artikelen en (handgemaakt) materiaal.
- Handgemaakte producten uit derdewereldlanden en emerging markets mogen niet worden aangeboden als ze niet afkomstig zijn uit eerlijke handel. Het bewijs moet je ons kunnen overleggen indien wij daarom vragen.
- De producten moeten uniek zijn en bij DaWanda passen.

3. Basisregels die DaWanda heeft, om soepele handel voor alle gebruikers mogelijk te maken.
Ga fair om met andere leden!
We zijn een gemeenschap. Ga alsjeblieft vriendelijk, fair en respectvol met andere DaWanda-leden om.
Soms ontstaan er tussen mensen misverstanden en niet alles loopt zoals je gehoopt had. Vaak kan er een oplossing gevonden worden als je vriendelijk blijft, met elkaar communiceert en streeft naar een gemeenschappelijke consensus.
Beledigingen, laster en ongepast taalgebruik hebben bij DaWanda niets te zoeken en kunnen bovendien straf- en civielrechtelijk worden vervolgd.

Ben fair tegenover DaWanda!
We willen dat je tevreden bent over jouw DaWanda-winkel en dat je een goede zaak kunt opbouwen. We willen je er vriendelijk op wijzen, dat het bij DaWanda niet is toegestaan om aangeboden producten buiten het platform om te verkopen om zo de DaWanda-verkoopkosten te omzeilen.

Het is niet toegestaan
- dat je in commentaren, profiel- of winkelbeschrijvingen of via de communicatiefuncties andere DaWanda-leden aanspreekt om ze op externe online-winkels van welke aard dan ook te wijzen.
- dat je een item op DaWanda stopzet om je producten buiten de DaWanda-site om te verkopen, terwijl het klantencontact via DaWanda tot stand is gekomen.
- Dat je in je productbeschrijvingen, je profiel of je winkelbeschrijving links naar andere online-shops van jezelf plaatst, die uitnodigen tot het kopen van producten anders dan via DaWanda. Adverteren voor andere websites van jouw merk of voor sites van sociale netwerken is slechts dan toegestaan, als je daar geen extern winkelsysteem, maar de DaWanda-WebShop gebruikt.
- dat je in jouw artikelbeschrijvingen e-mailadressen, telefoonnummers of andere communicatiemogelijkheden noemt, om zo het kopen van producten buiten DaWanda om te begunstigen. Voor je wettelijke plicht als commerciële handelaar om je eigen contactgegevens aan te geven, geldt deze regel natuurlijk niet.
- dat je de contactgegevens die je bij aankopen van verkopers gekregen hebt voor andere doeleinden gebruikt dan voor de afwikkeling van koop of verkoop.
- dat je een tegoed voor de verkoopcommissie aanvraagt, terwijl de koper de verkoopprijs betaald heeft en jij hem het bedrag niet terugbetaald hebt.

Als er concrete aanwijzingen zijn dat er tegen onze principes wordt gehandeld, behouden wij ons het recht voor, je aangeboden artikelen zonder waarschuwing in zijn geheel of gedeeltelijk te verwijderen. Herhaalde of zware overtredingen kunnen leiden tot uitsluiting van handelen op DaWanda (schorsing door DaWanda).

Kies de juiste categorie!
Bijzondere dingen zijn vaak moeilijk in een bepaalde categorie in te delen. Daarom breiden we onze categorieën constant uit en voor bijna alles is de passende categorie te vinden.
Staat een product in de verkeerde categorie, dan leidt dat tot verwarring en ergernis bij de koper en andere verkopers. Vooral als duidelijk is dat er een betere categorie voor het product bij DaWanda is.
Voorbeeld:
Het knippatroon van een rok wordt foutief in de categorie “Mode”>”Rok”>”Maxirok” ingedeeld.
Maar voor knippatronen bestaat de categorie “Materiaal”>”Knippatronen”
De categorie “Overige” mag daarom slechts gekozen worden als er echt (nog) geen passende categorie voor jouw product bestaat.

Verzin goede keywords!
Keywords op DaWanda zijn steekwoorden die jouw product of het gebruik ervan nader beschrijven. Met goede keywords vinden kopers jouw product veel gemakkelijker. De keywords moeten natuurlijk zinvol gekozen worden en in directe relatie staan met je product.
Is die relatie er niet, dan is dat een schending van ons basisprincipe.
Zo is het correct: Er wordt een rok online gezet en in de titel, de beschrijving of de keywords worden begrippen genoemd die bij het product passen. Bijvoorbeeld: “zijde”, “zomer”, “plooien”, “maritiem” of “strepen”.
Zo is het niet correct: Er wordt een rok online gezet en in de titel, de beschrijving of de keywords worden begrippen genoemd zoals “luiertaart”, “muziekdoos” of “doopkaars”.
Als er concrete aanwijzingen zijn dat er tegen deze richtlijnen in wordt gehandeld, behouden wij ons het recht voor je aangeboden artikelen zonder waarschuwing in zijn geheel of gedeeltelijk te verwijderen. Herhaalde of zware overtredingen kunnen leiden tot uitsluiting van handelen op DaWanda.

Maak een uitgebreide productbeschrijving!
Bij met liefde gemaakte producten horen met liefde gemaakte teksten en afbeeldingen.
De teksten en afbeeldingen die je gebruikt om je producten te beschrijven, of bijvoorbeeld in commentaren of beoordelingen, mogen niet in strijd zijn met geldend recht, het auteursrecht en in het bijzonder het merkenrecht.
Beschrijf je artikelen gewetensvol en let op de wettelijke eisen waaraan je productbeschrijving wellicht moet voldoen.
Verkoop je bijvoorbeeld speelgoed waarin zich kleine onderdelen bevinden die gemakkelijk door kleine kinderen zouden kunnen worden ingeslikt, besteed hieraan dan extra aandacht in je productbeschrijving.
Adverteer niet met vreemde namen of merken, want dat is niet fair en bovendien gevaarlijk omdat je het merkenrecht schendt. En daarmee riskeer je een waarschuwing.

Praat met je handelspartner!
In de regel wikkelen koper en verkoper hun handel op DaWanda snel en vriendelijk af. Maar het kan wel eens voorkomen, dat een koop niet gesloten wordt of een koper een artikel teruggeeft en de verkoper het aankoopbedrag restitueert. In zulke gevallen geven wij verkopers de verkoopkosten terug, zodat het artikel zonder verlies voor de verkoper nog eens bij DaWanda aangeboden kan worden.

Denk na voordat je links plaatst!
Links die leden en bezoekers van de site op commerciële internetsites proberen te lokken, zijn bij DaWanda verboden! Als je een blog hebt of een link wil plaatsen naar een fan- of bedrijfssite op een sociaal netwerk (bijvoorbeeld Facebook of Twitter), kun je dat doen in je artikelbeschrijving of in het forum. Je kunt ook links naar informatie plaatsen, die verder ingaat op onderdelen van je te verkopen artikelen. Bijvoorbeeld een niet-commerciële site die over het reinigen van zijde-producten informeert. Let er wel op, dat er op de site waar je naartoe linkt, geen uitingen staan die erop gericht zijn zaken buiten DaWanda om te verkopen. Je bent er zelf verantwoordelijk voor, of een site waar je naartoe linkt voldoet aan alle wettelijke eisen.

Wees discreet!
Publiceer geen persoonlijke gegevens die je niet bekend wil of mag maken aan derden! Publiceer ook geen berichten en e-mails die je van anderen gekregen hebt.

En tot slot: Veel plezier op DaWanda!