De volgende tekst is een vertaling van de Duitse voorwaarden. Bij twijfel geldt de originele Duitse tekst.

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de internetplatformen vanDaWanda GmbH
Windscheidstraße 18,
10627 Berlijn,
Duitsland,
vertegenwoordigd door haar directeuren Claudia Helming, Niels Nüssler,
hierna „DaWanda“ genoemd

I. Toepassingsgebied van de algemene voorwaarden, platform


DaWanda is een onlinemarktplaats met hart en ziel. Het is de ontmoetingsplaats voor mensen met een passie voor unieke en creatieve producten die met liefde zijn vervaardigd.
Geregistreerde leden kunnen via het internetplatform van DaWanda zelfgemaakte producten, vintageartikelen, materialen en diensten aanbieden en kopen. Daarnaast heeft DaWanda GmbH ook eigen winkels op de marktplaats (bijv. DaWanda kiosk, DaWanda merchandise, DaWanda fanshop, DaWanda helpt), biedt ze tegoedbonnen te koop aan en organiseert ze zelf prijsvragen.
Deze algemene voorwaarden regelen de totstandkoming van de gebruikersovereenkomst en het gebruik van de onlinemarktplaats, inclusief alle functies, aanbiedingen, inhoud, winkels en overige diensten („opties“ zoals de logeplaatsen, die geboekt kunnen worden om de zichtbaarheid van producten te vergroten) die wij binnen dit kader beschikbaar stellen.
Als aanvulling op deze algemene voorwaarden gelden tevens:

In die gevallen waarin DaWanda GmbH als marktplaats optreedt, stelt zij enkel een verkoopplatform ter beschikking en wordt zij zelf geen contractspartij bij de overeenkomsten die door de partijen worden gesloten. Dat wil zeggen dat wanneer een lid via DaWanda een artikel of een dienst van een ander lid koopt, de overeenkomst met de verkoper van het artikel/de dienst wordt gesloten. Alleen in de als zodanig gekenmerkte eigen DaWanda-winkels biedt DaWanda zelf goederen en diensten aan. In dat geval gelden de afzonderlijke algemene voorwaarden voor DaWanda-winkels en de bijbehorende informatie over herroeping. Wanneer DaWanda prijsvragen organiseert, gelden de algemene voorwaarden voor prijsvragen, waarover DaWanda de deelnemers vooraf informeert.
Onderhoudswerkzaamheden aan het DaWanda-platform kunnen het oproepen van de website negatief beïnvloeden. Onderhoud wordt zodanig gepleegd, dat leden er zo min mogelijk last van hebben. Regelmatig of gepland onderhoud vindt zoveel mogelijk op rustige tijdstippen plaats en langdurig onderhoud wordt tijdig aangekondigd. Daarnaast kan onaangekondigd onderhoud noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld bij onvoorziene storingen (bijv. aanvallen, virussen). Een bepaalde bereikbaarheid van het DaWanda-platform wordt niet gegarandeerd.

II. Registratie


Aanbiedingspagina's, winkels en profielen kunnen op DaWanda ook zonder registratie worden bekeken. Om verdere functies te kunnen gebruiken (bijv. verkopen, kopen, memolijst, communicatiesysteem van het DaWanda-platform, commentaar- en beoordelingsfunctie, forum, communities) is een registratie als lid noodzakelijk.
Natuurlijke personen en rechtspersonen die zich registreren en deze algemene voorwaarden en het privacybeleid accepteren, kunnen lid worden van DaWanda. Natuurlijke personen moeten meerderjarig zijn. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op een lidmaatschap van DaWanda.
De registratie van een rechtspersoon kan alleen door een geautoriseerde, vertegenwoordigende natuurlijke persoon worden uitgevoerd, die met naam moet worden genoemd. Wanneer een gemeenschap van personen alleen door meerdere personen effectief kan worden vertegenwoordigd, moet de natuurlijke persoon die bij DaWanda namens de rechtspersoon handelt hiervoor gevolmachtigd zijn. Leden zijn verplicht hun registratiegegevens actueel te houden en bij wijzigingen (bijvoorbeeld: verhuizing, huwelijk etc.) aan te passen.

Bij de registratie kiest het lid een gebruikersnaam en een wachtwoord. Het wachtwoord moet geheim worden gehouden en dient voldoende complex te zijn. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op een bepaalde gebruikersnaam of een bepaald wachtwoord.

Nadat het aanmeldingsformulier („Nieuw bij DaWanda? Nu registreren“) is ingevuld en de gegevens via de knop „Nu registreren“ zijn verzonden, stuurt DaWanda een bericht naar het e-mailadres van de aanmelder. De overeenkomst met DaWanda komt pas tot stand op het moment dat de aanmelder het in deze e-mail opgenomen internetadres (link) oproept of de in de e-mail genoemde code op de website van DaWanda invoert.

Gegevens die tijdens het aanmelden per ongeluk fout zijn ingevuld, kunnen altijd nog voor het opslaan van de gegevens door het lid worden gecorrigeerd. Na het afronden van de aanmelding kunnen de gegevens via het menu „Mijn DaWanda“ bij „Mijn profiel“ via „Profiel bewerken“ worden gecorrigeerd. Alleen de voor- en achternaam kunnen niet meer worden aangepast. Deze kunnen alleen via de klantenservice van DaWanda worden veranderd.

Het registratieproces (inclusief de bevestigingsmails) geschiedt in het Duits / Engels / Frans / Nederlands / Spaans en Pools, afhankelijk van de site waarop de aanmelding plaatsvindt.

Wanneer de registratie succesvol is, slaat DaWanda de met het lid overeengekomen bepalingen van de overeenkomst op. DaWanda stelt deze bepalingen van de overeenkomst aan het lid ter beschikking in de per e-mail verstuurde bevestiging van de overeenkomst. Het wordt aanbevolen om deze e-mail te bewaren en/of af te drukken.

Een account is niet overdraagbaar en mag alleen door het lid zelf worden gebruikt. Het is niet toegestaan zich opnieuw aan te melden nadat een account door DaWanda is opgezegd.

Elk lid krijgt na de registratie een eigen profiel. Daarin kunnen verdere persoonlijke gegevens worden vastgelegd. Het privacybeleid van DaWanda vermeldt welke gegevens openbaar worden gemaakt, welke „onzichtbaar“ blijven en welke vrijwillig worden verstrekt.
DaWanda doet er alles aan om de identiteit van zijn leden nauwkeurig te bepalen. Toch kan niet worden uitgesloten dat leden een valse identiteit opgeven.

III. Herroepingsrecht voor consumenten


Wanneer u een natuurlijke persoon bent en met DaWanda de dienstverleningsovereenkomst (= ter beschikking stellen van de marktplaats DaWanda) sluit voor doeleinden die niet tot uw commerciële activiteiten en ook niet tot uw activiteiten als zelfstandig ondernemer kunnen worden gerekend (= consument als bedoeld in § 13 van het Duits burgerlijk wetboek – BGB), kunt u aanspraak maken op het hierna beschreven wettelijke herroepingsrecht.

DaWanda biedt consumenten die een vaste verblijfplaats in Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Nederland, Polen of Spanje hebben een herroepingstermijn van 14 dagen aan, ook wanneer het nationaal recht van de consument in een kortere termijn voorziet.

De aanbieder verleent consumenten met een vaste verblijfplaats in Frankrijk, Groot-Brittannië, Italië, Nederland, Polen of Spanje het recht om hun herroeping ook dan schriftelijk kenbaar te maken, wanneer het nationaal recht van de consument een strengere vorm vereist. Wanneer het nationale recht van de consument een eenvoudigere vorm voorschrijft dan een schriftelijke herroeping (bijvoorbeeld een mondelinge verklaring), dan is de herroeping ook in de eenvoudigere vorm rechtsgeldig.

Voor consumenten met een vaste verblijfplaats in Zwitserland gelden de voorwaarden en rechtsgevolgen van het Duitse herroepingsrecht voor consumenten, ook in die gevallen waarin Zwitsers recht niet in de mogelijkheid van herroeping voorziet.

Informatie over herroeping

Herroepingsrecht

U kunt de overeenkomst binnen 14 dagen zonder opgave van redenen schriftelijk (bijv. brief, fax, e-mail)* herroepen. De herroepingstermijn wordt geacht te zijn nageleefd bij tijdige verzending van de herroeping. De herroeping dient te worden gestuurd naar:
DaWanda GmbH, Windscheidstraße 18, 10627 Berlijn, Duitsland
of naar e-mailadres: [email protected]
of via telefoonnummer:

Gevolgen van herroeping
In geval van een rechtsgeldige herroeping dienen de aan beide zijden ontvangen prestaties en eventueel genoten voordelen (bijv. rente) te worden gerestitueerd. Aan verplichtingen voor het restitueren van betalingen moet binnen 14 dagen worden voldaan. De termijn begint voor u met het versturen van de herroeping, voor ons met de ontvangst.

Bijzondere opmerkingen
* Voor consumenten die een vaste verblijfplaats in Italië hebben, geldt een termijn van 10 werkdagen zoals gedefinieerd in het Italiaans recht („giorni lavorativi“), wanneer deze in een concreet geval meer dan 14 kalenderdagen bedraagt.
** Consumenten die een vaste verblijfplaats in Spanje, Frankrijk of Nederland hebben, kunnen de overeenkomst ook informeel herroepen, bijvoorbeeld telefonisch; ze zijn niet verplicht dit schriftelijk te doen.
*** Consumenten die een vaste verblijfplaats in Polen hebben, krijgen betalingen binnen 14 dagen gerestitueerd.

Einde van de informatie over herroepingHet recht op opzegging blijft onverlet.

IV. Totstandkoming van de overeenkomst over verwerving van goederen of de overeenkomst over dienstverlening tussen leden
Een lid dat als verkoper een artikel of een dienst aanbiedt, plaatst hiermee een bindend aanbod voor alle andere leden om het artikel of de dienst tegen de aangegeven prijs te verwerven. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat een ander lid (koper) de hiervoor bedoelde knop (op dit moment: „bestellen met betalingsverplichting“ aanklikt en de stap bevestigt. Nadat de koopovereenkomst is afgerond, ontvangt de koper ter bevestiging een systeemmail van DaWanda. De koper is verplicht het totaalbedrag binnen zeven dagen na ontvangst van de aankoopbevestiging te betalen, tenzij de partijen in de koopovereenkomst een afwijkende regeling overeenkomen.
De beschikbare betalingsmethoden worden door de aanbieder van de goederen in de aanbieding vermeld. Het is verplicht om betaling met een tegoedbon aan de koper aan te bieden. De koper verwerft hiervoor een tegoedbon of heeft deze cadeau gekregen en voert bij de aankoop de code van de tegoedbon in. DaWanda stuurt de betaling naar de verkoper.
Elke aanbieder is zelf verantwoordelijk om zich over de wettelijke voorwaarden voor de verkoop van goederen of het sluiten van overeenkomsten tot aanneming van werk of het verrichten van diensten te informeren en deze verplichtingen persoonlijk na te komen (bijv. impressum, informatie over herroeping etc.).
DaWanda is niet betrokken bij de overeenkomst die tussen twee leden wordt gesloten en geeft geen garantie voor de kwaliteit van de door de leden aangeboden goederen en diensten. De aanbieders van artikelen en diensten zijn zelf verantwoordelijk voor de beschrijving van hun aanbiedingen.


V. Kosten
De registratie als lid van DaWanda is kosteloos. Voor sommige gebruikersfuncties betalen aanbieders echter een vergoeding die kan worden afgeleid uit het op dat moment geldende overzicht van de DaWanda-kosten. DaWanda brengt o.a. kosten in rekening voor het plaatsen van aanbiedingen. Wanneer een product of een dienst met succes via het DaWanda-platform wordt verkocht, wordt er een provisie berekend. Verder kunnen leden hun producten op bijzonder effectieve wijze op de zogenoemde logeplaatsen van DaWanda aanbieden. Hiervoor brengen wij eveneens kosten in rekening. Hetzelfde geldt voor startpaginaboekingen en andere extra opties die in het kostenoverzicht worden genoemd. Bij elke extra optie die een lid kiest, vermeldt DaWanda dat het om een betaalde optie gaat. Wanneer een koopovereenkomst vanwege een rechtsgeldige herroeping niet tot stand komt, betaalt DaWanda de verkoopprovisie terug.
DaWanda brengt regelmatig na aanvang of afloop van een kalendermaand, maar uiterlijk aan het einde van de volgende maand, kosten in rekening aan een lid. De factuur wordt als pdf-document per e-mail naar het e-mailadres van het lid gestuurd. Het factuurbedrag wordt ook in "Mijn DaWanda" weergegeven.
Het lid is verplicht om de vergoeding aan DaWanda via automatisch incasso of creditcard te betalen. Voordat het factuurbedrag wordt afgeboekt, stuurt DaWanda een factuur en geeft deze in "Mijn DaWanda" weer. Wanneer het bedrag niet kan worden afgeboekt, moet het lid een vast bedrag voor het storneren van de automatische incasso aan DaWanda betalen, tenzij het lid kan aantonen dat het niet verantwoordelijk is voor de mislukte incasso. Wanneer wordt aangetoond dat er geen, een aanzienlijk lagere of een aanzienlijk hogere schade is ontstaan, heeft dit geen invloed op het extra vaste bedrag dat in rekening wordt gebracht voor een mislukte incasso.
Het lid is zonder aanmaning in gebreke, wanneer het niet binnen 30 dagen na het vervallen en ontvangen van een rekening per e-mail of nadat het factuurbedrag voor de eerste keer in "Mijn DaWanda" wordt weergegeven, betaalt. Wanneer het lid een consument is, dan geldt dit alleen wanneer DaWanda het lid in de factuur over deze gevolgen heeft geïnformeerd.

VI. Verplichtingen van het lid


1. Algemene verplichtingen die voor alle leden gelden:
Er zijn wetten (a) waaraan alle leden zich moeten houden en regels (b) die DaWanda zelf opstelt om een ongecompliceerd gebruik van het internetplatform te waarborgen. Aanvullingen op de hier weergegeven verplichtingen zijn te vinden in de DaWanda-richtlijnen.
Elk lid is verplicht het DaWanda-platform uitsluitend rechtmatig en binnen de grenzen van deze algemene voorwaarden en de DaWanda-richtlijnen te gebruiken. Leden zijn volledig zelf verantwoordelijk voor hun aanbiedingen (bijv. winkel, artikelen) en inhoud (bijv. beoordelingen, forumbijdragen, afzonderlijke verklaringen).
a) Principes die krachtens de wet voor alle leden gelden:
Leden moeten vanzelfsprekend aan de geldende wetgeving voldoen wanneer ze onze diensten gebruiken. In het bijzonder (geen uitputtende opsomming) mag inhoud van leden niet in strijd zijn met
Niet uitputtend, maar bedoeld als voorbeeld betekent dit:
Het is verboden bij DaWanda producten of diensten aan te bieden of inhoud te publiceren, waarbij het om het volgende gaat:

Verder moet er rekening mee worden gehouden dat er veel voorwerpen zijn, waarvan de handel aan bijzondere - deels strenge - wettelijke bepalingen of beperkingen is onderworpen. Niet uitputtend, maar bedoeld als voorbeeld worden hier genoemd:

Wij wijzen erop dat de inhoud van het DaWanda-platform in principe wereldwijd kan worden opgeroepen, waardoor er van geval tot geval ook steeds met bepalingen van andere landen rekening moet worden gehouden. Dat geldt in het bijzonder voor aanbiedingen van goederen en diensten die ook aan kopers in andere landen zijn gericht; leden moeten in het bijzonder bij het aanbieden van goederen en diensten op een van de niet-Duitse websites van DaWanda doorgaans ook rekening houden met de regels van het betreffende land waarin ze hun aanbieding plaatsen.

b) Principes die DaWanda voor een goede omgang met elkaar als bindend verklaart:
2. Verplichtingen voor leden die goederen of diensten commercieel aanbieden:
Een lid dat commercieel handelt, is verplicht dit eenduidig te vermelden en met betrekking tot zijn aanbiedingen en inhoud te voldoen aan de betreffende wettelijke informatieverplichtingen, inclusief de verplichtingen met betrekking tot het vermelden van de aanbieder (in Duitsland: „Impressum“, geregeld in: § 5 van het Telemediengesetz, TMG), het verstrekken van informatie over de omgang met gegevens (in Duitsland: § 13 TMG), het verkopen van goederen op afstand en e-commerce (in het bijzonder met betrekking tot het „herroepingsrecht“ dat in Duitsland is geregeld in §§ 312d tot en met 312e, § 355 e.v. BGB, art. 246, §§ 1, 3 EGBGB).
Wanneer een lid dat goederen of diensten aanbiedt over eigen algemene voorwaarden beschikt, mogen deze niet in strijd met de algemene voorwaarden van DaWanda zijn. Commerciële aanbieders moeten bovendien zelf informatie inwinnen over nadere, voor hun geldende bepalingen, bijvoorbeeld de bepalingen van de Duitse verpakkingsverordening.

VII. Maatregelen bij het overtreden van de wet of deze algemene voorwaarden
De onlinemarktplaats van DaWanda kan alleen zonder problemen functioneren, wanneer alle leden zich aan de regels houden. Daarom behoudt DaWanda zich het recht voor om maatregelen tegen leden te treffen, wanneer er concrete aanwijzingen zijn dat het lid bij het gebruiken van het platform in strijd met deze algemene voorwaarden en/of geldend recht handelt of heeft gehandeld. Bij het bepalen van de maatregelen houdt DaWanda rekening met de operationele eisen van het DaWanda-platform, persoonlijke aansprakelijkheidsrisico's evenals de gerechtvaardigde belangen van eventuele rechthebbenden en het lid (bijv. schuld, zwaarte van de schending van de verplichting, risico's, standpunt van de gebruiker).
Wanneer er bij DaWanda aanwijzingen bekend worden dat het lid verplichtingen schendt, bijv. door bezwaren van derden, zal DaWanda het lid hiervan in kennis stellen. Bovendien kan DaWanda van geval tot geval een passende termijn voor het innemen van een standpunt bepalen, die in bijzonder dringende gevallen slechts enkele uren bedraagt.
De sancties die DaWanda een lid kan opleggen, zijn:
Wanneer aanbiedingen worden beëindigd of een account wordt geschorst (voorlopige schorsing of uitsluiting) vanwege een overtreding van de wet of deze algemene voorwaarden, dient het lid de op het tijdstip van de beëindiging gemaakte kosten voor de betreffende aanbiedingen als schadevergoeding te betalen. Wanneer wordt aangetoond dat er geen, een aanzienlijk lagere of een aanzienlijke hogere schade is ontstaan, heeft dit geen invloed op het vaste bedrag.
Verder behoudt DaWanda zich het recht voor om ter bescherming van het platform en zijn leden tegoedbonnen ongeldig te verklaren, wanneer het vermoeden bestaat dat leden te kwader trouw tegoedbonnen hebben gemaakt en/of verworven („PayPal-scamming“).
Een geschorst lid mag zich niet opnieuw bij DaWanda registreren of van andere accounts gebruik maken.
DaWanda is bevoegd om naar eigen inzicht aanbiedingen van leden te verwijderen, die niet bij het idee achter het DaWanda-platform passen. Voor zover het lid geen verplichtingen heeft geschonden, zal DaWanda op verzoek eventueel betaalde kosten voor de verwijderde aanbieding storneren resp. crediteren.

IIX. Een overtreding van de algemene voorwaarden melden
Leden kunnen een overtreding van de algemene voorwaarden en richtlijnen van DaWanda melden via een meldknop op elke aanbiedingspagina.
Indien een wettelijke vertegenwoordiger van een hiertoe gerechtigde persoon een overtreding meldt (bijvoorbeeld bij een schending van het auteursrecht), verzoeken wij deze de aangifte van de schending samen met de vertegenwoordigingsbevoegdheid (volmacht) per fax, mail met scan of per post naar ons toe te sturen. DaWanda behoudt zich het recht voor het origineel van de volmacht te verlangen.

IX. Ontheffing van aansprakelijkheid
Het lid ontheft DaWanda van alle aansprakelijkheid die derden tegenover DaWanda geldend maken vanwege de schending van rechten of plichten door het lid, tenzij het lid niet verantwoordelijk is voor de schending van de plicht. Dit geldt in het bijzonder voor het plaatsen van artikelen, beoordelingen of forumbijdragen die in strijd met de wet of de overeenkomst zijn. Ook kan DaWanda aanspraak maken op vergoeding van redelijke juridische kosten (in het bijzonder de kosten voor een advocaat) die aantoonbaar zijn ontstaan als gevolg van het wangedrag van het lid.

X. Looptijd, opzegging
De gebruikersovereenkomst is van onbepaalde duur en kan zowel door het lid alsook door DaWanda op elk moment met een opzegtermijn van zeven dagen worden beëindigd. Voor de opzegging is een schriftelijke mededeling van het lid aan DaWanda, een e-mail aan [email protected] of een afmelding in het profiel via het menu „Profiel wijzigen“ voldoende.
Het recht op onmiddellijke opzegging blijft onverlet. Naast de wettelijke redenen voor een onmiddellijke opzegging is voor DaWanda een belangrijke reden voor opzegging, wanneer een lid een openstaand bedrag na ontvangst van een aanmaning van DaWanda (die als bewijs van in gebreke zijn kan dienen) niet binnen een passende termijn betaalt en op het moment van opzegging in gebreke is. DaWanda heeft het recht om tijdens de gestelde termijn voorlopige maatregelen zoals genoemd onder cijfer VII te nemen.

XI. Gebruiksrechten
1. Het lid verleent DaWanda alle rechten, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, op de door hem op het onlineplatform geplaatste inhoud. Dit omvat in het bijzonder het recht om de door het lid geplaatste inhoud te vermenigvuldigen, te verspreiden, openbaar te maken of te bewerken teneinde de diensten uit te voeren zoals beschreven in de overeenkomst. DaWanda heeft in het bijzonder het recht ook na beëindiging van het lidmaatschap inhoud van de gebruiker te vermenigvuldigen, te verspreiden en openbaar te maken.
2. Het lid verleent DaWanda verder het recht om de door hem geplaatste inhoud in reclame voor het onlineplatform of afzonderlijke aanbiedingen te gebruiken, in het bijzonder voor internetreclame (met name affiliatereclame, e-cards e.d.), gedrukte reclame en/of tv-reclame. DaWanda heeft in het bijzonder het recht om inhoud van het lid voor deze doeleinden te vermenigvuldigen, te verspreiden, openbaar te maken, te bewerken, te versturen en/of uitzendingen of beschikbaarstellingen voor het publiek weer te geven (§ 22 Duitse Auteurswet, UrhG)
3. De onder punt 1 en 2 verleende rechten worden als niet-exclusief, qua tijd en ruimte onbeperkt gebruiksrecht aan DaWanda verleend. De onder punt 1 en 2 verleende rechten kunnen door DaWanda aan derden worden overgedragen en in sublicentie worden gegeven. DaWanda hoeft hiervoor geen afzonderlijke vergoeding te betalen.

XII. Beperking van de aansprakelijkheid
De hierna volgende regelingen voor de beperking van de aansprakelijkheid van DaWanda gelden voor alle aanspraken op schadevergoeding en aansprakelijkheidskwesties, onafhankelijk van de rechtsgrond waarop ze zijn gebaseerd (bijv. vrijwaring, verzuim, onmogelijkheid, schending van een plicht, verhindering van de dienstverlening, verboden handeling etc.) behalve voor:
aanspraken van het lid wegens schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam en gezondheid,
rechten en aanspraken van het lid wegens het opzettelijk verzwijgen van een gebrek door DaWanda of het ontbreken van omstandigheden waarvoor DaWanda een garantie heeft afgegeven,
rechten en aanspraken van het lid die zijn gebaseerd op opzettelijk gedrag of grove nalatigheid van DaWanda zelf, zijn wettelijke vertegenwoordigers of personen die plaatsvervangend voor DaWanda aan diens verplichtingen voldoen alsook
aanspraken van het lid krachtens het Duitse Produkthaftungsgesetz.
Voor genoemde uitzonderingen geldt alleen wat bij wet is bepaald.
Bij schade als gevolg van geringe nalatigheid kan DaWanda alleen aansprakelijk worden gesteld, wanneer het om de schending van essentiële verplichtingen gaat, dat wil zeggen van verplichtingen die noodzakelijk zijn om het doel van de overeenkomst te bereiken of op de nakoming waarvan de contractant in de regel mag vertrouwen. Bij het schenden van essentiële verplichtingen is de aansprakelijkheid van DaWanda beperkt tot het vergoeden van de typische en bij het sluiten van de overeenkomst door DaWanda te voorziene schade. Voor het overige wordt de aansprakelijkheid van DaWanda
bij schade als gevolg van geringe nalatigheid uitgesloten.
Aansprakelijkheid voor het niet beschikbaar zijn van het onlineplatform is uitgesloten. In het bijzonder kan DaWanda niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van niet-beschikbaarheid voor koopovereenkomsten, bijvoorbeeld omdat een artikel niet kan worden geplaatst of een koopovereenkomst niet tot stand komt.
DaWanda is niet aansprakelijk voor de uitvoering van overeenkomsten tussen leden.

XIII. Verantwoordelijkheid voor inhoud en links
DaWanda is niet verplicht de verstrekte of opgeslagen informatie te bewaken of op eventuele onwettige inhoud te controleren.

XIV. Contractovername door derden
DaWanda heeft het recht met een aankondigingstermijn van vier weken haar rechten en plichten die voortvloeien uit de gebruikersovereenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen. In dit geval heeft het lid het recht om de gebruikersovereenkomst binnen drie weken na ontvangst van de mededeling met een opzegtermijn van 4 werkdagen op te zeggen.

XV. Wijziging van de algemene voorwaarden
DaWanda behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden op elk gewenst moment te wijzigen en het gebruik van het onlineplatform aan nieuwe of nadere bepalingen te onderwerpen. Wijzigingen resp. nadere bepalingen worden aan u meegedeeld en treden in werking op het moment dat ze worden geaccepteerd. In het geval dat u de wijzigingen niet accepteert, kan DaWanda de gebruikersovereenkomst opzeggen.

XVI. Slotbepalingen, toe te passen recht en bevoegde rechtbank
De actuele versie van de algemene voorwaarden is opgeslagen op het DaWanda-platform en algemeen toegankelijk. Hetzelfde geldt voor eerdere versies van de algemene voorwaarden die niet ouder zijn dan twee jaar.

DaWanda kan ook derden inschakelen die plaatsvervangend voor DaWanda de overeenkomst uitvoeren.
Aanspraken die tegen DaWanda geldend worden gemaakt, mogen noch geheel noch gedeeltelijk aan derden worden overgedragen.
De rechtsverhouding tussen de partijen in de overeenkomst is onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland. De bepalingen van het Weens VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken van 11 april 1980 zijn niet van toepassing.
Met handelaren, publiekrechtelijke rechtspersonen of een publiekrechtelijk afgescheiden vermogen wordt Berlijn als uitsluitend bevoegde rechtbank overeengekomen. Bovendien is Berlijn de uitsluitend bevoegde rechtbank voor ondernemers, wanneer het lid geen algemeen bevoegde rechtbank in Duitsland heeft of wanneer het lid na het sluiten van de overeenkomst een nieuwe woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats buiten Duitsland heeft of de woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats van het lid onbekend is.

Einde van de algemene voorwaarden
Versie: Jun. 2014